conowegownejczer

Prawo aborcyjne a ilość aborcji, jakość procedur medycznych i śmiertelność matek – analiza globalna

A dzisiaj odgrzebujemy „starocia”, bo artykuł z 2012 roku. A czemu? Bo trwa debata publiczna na temat zaostrzenia „prawa aborcyjnego” („prawa antyaborcyjnego”?), więc wypadałoby dorzucić do ognia debaty trochę paliwa naukowego. 😉

Streszczam więc dla Was jeden z najczęściej cytowanych artykułów na temat związków pomiędzy statusem prawnym, częstością dokonywania aborcji, bezpieczeństwem tychże aborcji, śmiertelnością matek wskutek powikłań wokółaborcyjnych itp. Autorzy zgromadzili potężną bazę danych z całego świata, opierając się na oficjalnych danych ponadnarodowych i narodowych, pośrednich danych (np. statystyk przyjęć do szpitali z powodu powikłań), danych organizacji pozarządowych, badań ankietowych… itd. Artykuł ukazał się w The Lancet, czyli najpoważniejszym czasopiśmie naukowym z zakresu medycyny. Cóż, sprawa poważna, to i arsenał poważny. Czytamy.

Aha 1. Czcionką pochyloną wklejam po prostu bezpośrednie cytaty z artykułu. Żeby nie było, że zmyślam. 😉

Aha 2. Zawsze przy takich okazjach pojawiają się głosy, że „równie dobrze można by znaleźć artykuł, który mówi coś odwrotnego”. Proszę, znajdźcie taki artykuł i podajcie przypis bibliograficzny do niego, a ja go wiernie streszczę na tym blogu. Serio, bez podpuchy.


D. Sedgh i in. (2012): Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008. The Lancet 379 (9816), str. 625–632; DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61786-8

Wprowadzenie

Kluczowe jest rozróżnienie na bezpieczne („safe”) i niebezpieczne („unsafe”) aborcje. Choć aborcja przeprowadzana zgodnie z wytycznymi medycznymi niesie ze sobą niskie ryzyko komplikacji, niebezpieczne aborcje znacząco przyczyniają się do zachorowalności [„morbidity”, czyli formalnie: „chorobowość”] i śmiertelności matek w skali globalnej. Do „kosztów” niebezpiecznych aborcji zalicza się: zdrowie i życie matki, skutki psychospołeczne dla kobiety oraz koszty ekonomiczne dla państwowej służby zdrowia. Niniejsze badanie stanowi pierwszą od 1995 globalną analizę statystyk aborcji.

Metody

Niebezpieczna aborcja to taka – zgodnie z definicją WHO – która jest dokonywana przez osoby niemające niezbędnych umiejętności albo w środowisku, które nie spełnia minimalnych standardów medycznych (lub i to, i to). Aborcje dokonywane nielegalnie są z dużym prawdopodobieństwem niebezpieczne nawet, jeśli są wykonywane przez osoby wykształcone medycznie z kilku powodów: tego typu procedury są zwykle wykonywane poza placówkami przystosowanymi do wykonywania aborcji, czasem w niehigienicznych warunkach; kobiety mogą nie otrzymać odpowiedniej opieki poaborcyjnej; jest małe prawdopodobieństwo, że bezpośrednio dostępne jest wsparcie medyczne w sytuacji zagrażającej zdrowiu/życiu [emergency]; kobiety mogą opóźniać dokonanie aborcji lub poszukiwanie opieki medycznej w przypadku komplikacji, ponieważ operacja jest nielegalna.

Klasyfikacja krajów ze względu na to, czy prawo jest liberalne czy restrykcyjne, została zamieszczona w Aneksie. Choć status prawny aborcji i ryzyko związane z procedurą nie są w pełni skorelowane, dobrze udokumentowany jest fakt, że zachorowalność i śmiertelność związana z aborcją jest zwykle wyższa w krajach i regionach, w których prawo aborcyjne jest restrykcyjne, a bardzo niska w krajach, gdzie jest liberalne.

Głównym źródłem danych dla krajów, w których prawo aborcyjne jest liberalne (84 kraje) – a więc zbierane są dane o legalnych aborcjach – były raporty krajowe. Ich jakość została oceniona na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez pracowników krajowych agencji zajmujących się zbieraniem tych danych oraz ocen eksperckich (demografowie, socjolodzy, doradcy….). Na tej podstawie wyznaczono współczynnik korekcyjny, przez który mnożono zarejestrowaną liczbę aborcji, aby uzyskać oszacowanie całkowitej liczby aborcji (wartości z zakresu 1,05-2,54).

W przypadku krajów, gdzie aborcja jest nielegalna (prawo jest restrykcyjne w sensie zdefiniowanym w Aneksie), przyjęto następującą kolejność źródeł:

 • oszacowania w skali danego kraju publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych;
 • inne raporty, w których posługiwano się szeroko akceptowaną metodologią;
 • statystyki hospitalizacji;
 • inne, w tym: bezpośrednio przekazane, niepublikowane oszacowania dokonywane przez naukowców pochodzących z danego kraju.

Wyniki

W 2008 roku dokonano na świecie 43,8 mln aborcji, co przekłada się na 28 aborcji na 1000 kobiet w wieku reprodukcyjnym. (Co trzydziesta kobieta na świecie dokonała aborcji w 2008 roku). W 2003 roku było to 41,6 mln; w 1995 roku 45,6 mln. Są to różnice mieszczące się w granicach błędu pomiarowego. Liczba aborcji na świecie nie urosła ani nie spadła znacząco w okresie 1995-2008.

Aborcje dokonywane są częściej w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych, ale różnica nie jest duża (29/1000 kontra 24/1000). W 2008 roku najniższy współczynnik liczby aborcji na 1000 kobiet (12) w skali regionalnej przypadał na Europę Zachodnią. Najwyższy – na Europę Wschodnią (43). (Polska należy zgodnie ze stosowaną klasyfikacją do Europy Wschodniej.) Niemal wszystkie niebezpieczne aborcje w Europie mają miejsce w Europie Wschodniej.

Globalnie, ok. 21% wszystkich ciąż kończy się aborcją. Współczynnik ten nie zmienia się w czasie (22% w 1995 roku, 20% w 2003 roku). Współczynnik ten jest mniejszy w krajach rozwiniętych niż w krajach rozwijających się. Od 1995 roku współczynnik ten spadał najsilniej na całym świecie w Europie Wschodniej.

W 2008 współczynnik liczby aborcji na 1000 kobiet był niższy w regionach, w których prawo aborcyjne jest liberalne, niż w regionach, w których jest restrykcyjne. [Tłum. dosłowne: W 2008 roku współczynnik liczby aborcji był niższy w podregionach, w których większy odsetek kobiet żyje w krajach z liberalnym prawem niż w podregionach, w których dominuje restrykcyjne prawo aborcyjne (współczynnik beta dla zależności opartej na modelu regresji liniowej 0,11, p<0,05).]

Dyskusja

Obecnie [tj. w momencie pisania artykułu] nie występuje zmiana częstości występowania aborcji. Około połowa aborcji na świecie to aborcje niebezpieczne.

Nasze oszacowania zachorowalności i śmiertelności związanej z aborcjami są w dużym stopniu zgodne z niezależnymi badaniami regionalnymi, narodowymi i ponadnarodowymi.

Na bezpieczeństwo aborcji wpływa również tydzień ciąży, w którym dokonuje się aborcji. Kobiety mogą odwlekać dokonanie aborcji w krajach, w których prawo aborcyjne jest restrykcyjne lub aborcja jest silnie stygmatyzowana. Badania na ten temat są jednak nieliczne i wyrywkowe.

Ustaliliśmy, że proporcja kobiet żyjących w krajach z liberalnym prawem aborcyjnym jest odwrotnie skorelowana z ilością aborcji na całym świecie. W innych badaniach wykazano, że częstość aborcji jest negatywnie skorelowana z użyciem środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza w krajach o utrzymującym się współczynniku dzietności, oraz występuje dodatnia korelacja pomiędzy niezaspokojonym zapotrzebowaniem na antykoncepcję a częstością aborcji.

W krajach rozwijających się bardziej liberalne prawo aborcyjne jest związane z mniejszą ilością negatywnych skutków zdrowotnych związanych z niebezpiecznymi aborcjami.

Parę „case’ów”:

 • śmiertelność związana z aborcjami spadła znacząco po liberalizacji prawa aborcyjnego w RPA;
 • w Nepalu, gdzie w 2002 roku aborcja stała się w wielu przypadkach legalna, odsetek zachorowań związanych z komplikacjami przy aborcji spadł z 54% do 28%;
 • trwają badania nad skutkami liberalizacji prawa aborcyjnego w Etiopii (2005), ale w jednym z dużych badań wykazano, że znacząco spadł współczynnik komplikacji aborcyjnych do żywych urodzeń.

Śmierć w wyniku niebezpiecznej aborcji stanowi poważne ryzyko w skali globalnej. Spośród wszystkich przypadków śmierci „okołociążowych” WHO szacuje, że 13% związanych jest z niebezpiecznymi aborcjami. Liberalne prawo aborcyjne jest związane z niższymi wartościami tego współczynnika, zwłaszcza, jeśli towarzyszy mu:

 • propagowanie wiedzy prawnej;
 • rozwój regulacji medycznych dotyczących aborcji;
 • chęć dostawców usług medycznych, aby szkolić się i zapewniać dostęp do bezpiecznych aborcji;
 • aktywny udział rządu w zapewnianiu dostępu do bezpiecznych aborcji.

Podsumowanie (ostatni akapit)

Ustaliliśmy, że aborcje występują w wymiernej ilości we wszystkich regionach świata, niezależnie od statusu prawnego aborcji. Niechciane ciąże występują we wszystkich społeczeństwach i niektóre kobiety zdeterminowane, aby uniknąć nieplanowanego urodzenia, decyduje się na niebezpieczną aborcję, jeśli bezpieczna aborcja nie jest dostępna; wskutek tego niektóre z nich zaznają komplikacji medycznych, a niektóre umrą. Środki zmierzające ku redukcji niechcianych ciąży i niebezpiecznych aborcji – w tym: polepszanie dostępu do usług planowania rodziny, skuteczności antykoncepcji oraz zapewnianie dostępu do bezpiecznej aborcji i opieki poaborcyjnej – to kluczowe kroki w celu osiągnięcia Milenijnego Celu Rozwojowego nr 5 Narodów Zjednoczonych [zmniejszenie śmiertelności matek i globalny dostęp do medycyny reprodukcyjnej].


 

 

Share this Story
Zobacz inne podobne wpisy
Zobacz inne wpisy Łukasz Lamża
Zobacz inne w kategorii conowegownejczer

Zobacz

Marihuana i mózg – artykuł przeglądowy w Nature [CNWN9]

A dzisiaj tylko ten jeden tekst. Ech, coś mi ...

Inline
Inline